Jaarverslag stichting soteria nederland 2015

Het jaarverslag van Stichting Soteria Nederland  bestaat uit drie onderdelen: 

Organisatorisch verslag

Stichting Soteria Nl kent zowel een Bestuur als een Raad van Toezicht. Gelet op het bescheiden aantal leden en de ontwikkelingsfase waarin de organisatie zich bevindt, is ervoor gekozen om gezamenlijk te vergaderen en zo de denkkracht te optimaliseren. Bestuur en RvT zijn in het verslagjaar 7 keer bij elkaar gekomen en wel op 15 januari, 5 maart, 23 april, 21 mei, 25 juni, 4 augustus, 15 oktober en 2 december. 

Het Bestuur bestond ultimo 2015 uit de volgende personen: 

  • de heer A.R de Booij, voorzitter 
  • de heer Tolkamp (toegetreden in juni 2015)
  • mevrouw M. Ruimschotel (toegetreden in april 2015) 

De Raad van Toezicht bestond eind december uit:

  • mevrouw G Veltkamp (voorzitter) 
  • de heer F.F. Steenwinkel (financiële zaken).

Adviseurs: De heer M. Domen heeft tot december 2015 Bestuur en Raad van Toezicht met raad en daad bijgestaan. De heer dr. J. Dröes leverde ook in het verslagjaar weer een grote bijdrage aan de opleidings- en netwerkambities van Soteria Nl.

Mutaties in Bestuur en Raad van Toezicht: In maart 2015 is de heer H. Hop uit het bestuur getreden. In oktober 2015 is de heer B.H.M. Ter Stege uit de Raad van Toezicht gegaan.

Officiële gegevens: De Stichting Soteria Nederland is opgericht op 14-1-2009 en statutair gevestigd te Zutphen. De laatste akte van statutenwijziging dateert van 5-10-2012. 

De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 08188056 

Het RSIN nummer van Soteria Nederland is 820355112 

Het postadres van de Stichting is : Rozenlaan 54, 3135 XS Vlaardingen.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar gezamenlijk vergaderd. Zoals verwacht mocht worden gingen de vergaderingen over het helpen realiseren van de strategische ambities die in 2014 zijn ge(her)formuleerd. Te weten: Soteria Nederland wil zich ontwikkelen tot een (erkend) kennis-, opleidings-, onderzoeksinstituut in verbinding met uitvoeringsplekken (herkenbaar aanwezig). Om met elkaar scherp te hebben wat we onder onze bijzondere aanpak verstaan zijn we begonnen met het aanleggen van een begrippenlijst, waarin we omschrijven wat we onder bepaalde begrippen verstaan en hoe we ze benoemen.

Opleidingen

Er is een opleidingsplan ontwikkeld dat eruit bestaat dat we voor professionals in de GGZ laagdrempelige studiedagen organiseren waarin kennis wordt gemaakt met de aanpak zoals door SoteriaNL wordt voorgestaan en dat we daarnaast en daarna vervolgmodules willen ontwikkelen. In mei en oktober 2015 zijn, in samenwerking met Rehab92, twee studiedagen gegeven, die door de deelnemers positief werden gewaardeerd. Daarnaast willen we actief ingaan op vragen vanuit het veld om voorlichting te geven over (de praktijk) van het werken op een Soteria-achtige werkwijze. Dit leidt al tot vraag naar meer opleidingen in de Soteria-aanpak. Zo zijn er verzoeken binnen gekomen om opleiding-sactiviteiten te ontwikkelen voor RIBW Fonteynenburg en van een instelling in België.

Kenniscentrum

website: In 2015 is een noodzakelijke voorwaarde vervuld om uit te groeien tot kennisinstituut. Er is een geheel vernieuwde website ontwikkeld. Daarbij heeft Peter Kwanten ons geadviseerd over de te voeren communicatiestrategie en hij heeft de website ontwikkeld.. Op de website is uitdrukkelijk plaats voor het verspreiden van voor het SoteriaNL gedachtegoed interessante ontwikkelingen en artikelen.

(kennis)netwerk: In 2015 is veel aandacht besteed aan het opbouwen van een netwerk van personen en organisaties die (willen) werken met een Soteria-aanpak. Dit heeft o.a. geleid tot een netwerkdag in het najaar van 2015, waar met elkaar een aantal speerpunten voor de toekomst zijn benoemd en waar de wens is uitgesproken om elkaar als verwante organisaties te blijven ontmoeten om te leren van elkaar.

Het jaarverslag is goedgekeurd in de vergadering van 22 maart 2016 en zal worden gepubliceerd op de website van Soteria Nederland.

Financieel verslag  


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.