Inspiratie

In de door Soteria NL voorgestane aanpak zijn een paar belangrijke inspiratiebronnen te herkennen.

1. Soteria-huizen.
De basis van de Soteria aanpak ligt bij het Soteria-huis in Californië, dat is opgericht door de grondlegger van de aanpak, Loren Mosher,  MosherSoteria 
 


De aanpak heeft in Duitstalige landen enthousiast navolging gekregen. Er zijn Soteria-huizen in Duitsland (link naar soteria netzwerk) en in Zwitzerland. In Bern is door Luc Ciompi een succesvol huis opgezet, waar jonge mensen begeleid worden die in een psychotische crisis verkeren. Hun aanpak is te zien in drie korte Duitstalige films. (zie ook: soteria-netzwerk voor initiatieven in Duitsland). Ciompi.com/en/Soteria

In drie delen is de korte Duitstalige films te zien hoe de integrale aanpak werkt.

SOTERIA IN ZWEDEN

In Zweden zijn de aan Soteria-huizen verwante Healing Homes waar een veilige omgeving wordt gecreëerd om een psychotische crisis te doorleven en de weg naar herstel op te gaan. Een documentaire van Daniel Mackel geeft een beeld van de werkwijze van de Family Care Foundation bij de opvang van een vrouw door een boerengezin. 

Familje Vards Stiftelsen


2. Open Dialogue 


In de door Soteria NL bepleite behandelwijze van psychoses is de aandacht voor de sociale context van de hulpvrager zeer belangrijk. Het ontstaan en de inhoud van psychoses heeft mede te maken met de ervaringen en omstandigheden in verleden en heden. H
andvatten voor het vroegtijdig herkennen en begeleiden van psychoses worden voor een deel gevonden in het sociale netwerk. De door de Finse psychotherapeut Jaakko Seikkula ontwikkelde succesvolle Open Dialogue methode is dan ook een wezenlijk onderdeel van de Soteria NL aanpak.
Opendialogical Practices

Daniel Mackel heeft over deze methode een documentaire Daniel Mackel gemaakt. Te zien is hoe vroegtijdig alle belangrijke betrokkenen uit het sociale netwerk van de hulpvrager gehoord worden. In dat proces ontstaan als vanzelf aangrijpingspunten voor verdere aanpak. 3. Herstelbeweging en een eigen regie
Bij herstel gaat het niet zozeer om klinisch herstel, maar om het leren omgaan met je hele hebben en houwen. Gebruik makend van je sterktes en met kennis van je zwaktes en valkuilen.
Ook wanneer symptomen, waaronder psychoses, regelmatig terug komen. Je kan er mee leren omgaan en er nieuwe zin en betekenis aan geven of oude waarden
 hervinden. Een inspirerende en concrete methode om binnen je eigen context inzicht te krijgen in je de sterktes en zwaktes – of beter nog: in je problemen en je hulpbronnen – is door systeemtherapeut Mehmet Yucel ontwikkeld. Zie ook www.yucelmethode.nl. Op de website is ook een verhelderend filmpje opgenomen. Yucel Methode

Het kijken is ook de film die Lister met ervaringsdeskundigen heeft gemaakt “samen werken aan herstel”, te bekijken via:  Yucel Methode

Het gaat in het Soteria- gedachtegoed ook om de beweging waarbij het cliëntperspectief centraal staat en waarin ervaringsdeskundigheid een grote rol speelt. Herstel is een proces van de cliënt zelf. Het eigen verhaal van de cliënt staat centraal. 

Ondersteuning van herstel kan van veel kanten komen; niet alleen door professionals, maar ook door familie en andere naasten en door lotgenoten/ervaringsdeskundigen. Soteria NL laat zich in zijn gedachtegoed dan ook mede leiden door organisaties van mensen met een psychotische achtergrond zoals Stichting Weerklank (www.stemmenhoren.nl.), voor stemmenhoorders, en andere lotgenotenorganisaties die ook ruimte zoeken buiten het traditionele medische model. 

We voelen als Soteria NL duidelijk verwantschap met Rehab ’92 www.rehabilitatie92.nl , het werk van Wilma Boevink en het HEE-team www.hee-team.nl .

Ontmedicaliserings-beweging
In het Soteria gedachtegoed is een psychose in eerste instantie geen ziekte of biologisch verschijnsel maar een persoonlijke levenscrisis, waarop een niet effectieve reactie wordt gegeven. Wij worden dan ook geinspireerd door mensen en organisaties die de ontmedicalisering van psychotische crises bepleiten en veel zien in terughoudendheid in medicijngebruik.

Wij zien grote nadelen bij het te snel een diagnostisch stempel drukken op iemand die een tpsychotische crisis heeft. Het stigmatiseert en suggereert ten onrechte dat een tijdelijke crisis een chronisch ziektebeeld is. Psychosegevoeligheid bestaat natuurlijk wel. En daar kan je – beter- mee leren omgaan. Voorvechters voor een voorzichtige diagnostisering zijn voor ons een voorbeeld. Zie ook de uitzending van Labyrint over de 5e editie van het diagnostisch handboek (DSM) en de effecten die dat heeft op het kijken naar en behandelen van mensen met psychische stoornissen. Met onder andere Jim van Os en ervaringsdeskundigen.  npo.nl/labyrint

We herkennen ook veel in het gedachtegoed dat verwoord wordt op de website van Schizofrenie Bestaat Niet (www.schizofreniebestaatniet.nl ). Het is van belang om naar de oorzaken van de psychotische crisis op zoek te gaan. Soms zijn medicijnen nodig om de crisis vol te kunnen houden, maar onnodige afhankelijkheid ervan moet worden voorkomen. Over het proberen om medicijngebruik te beperken heeft de ervaringsdeskundige Will Hall genuanceerde opvattingen. In onderstaande video geeft hij tips over het afbouwen van medicijnafhankelijkheid. Hij is een leidende figuur in de inspirerende peer-supportmovement en organisator van de Psychiatric Survivor Movement.

https://whitehall.net/video-on-coming-off-medications-a-harm-reduction-approach