Nabijheid-contact: Professional

Geïnspireerd door de aanpak van Loren Mosher en zijn het Soteriahuis in Californië, pleiten we voor veilige the-rapeutische plekken, op aparte locaties, ambulant of binnen bestaande instellin-gen, waar de hulpvrager opgevangen wordt bij een eerste of tweede psycho-tische crisis. Van de hulpver-lener wordt verwacht dat deze de hulpvrager bijstaat in zijn proces om de span-ning die met de crisis ge-paard gaat te reduceren en helpt om naar de realiteit terug te keren. Dat lukt het best in het begin van een psychose.

De hulpverlener staat ten dienste van de hulpvrager. Zijn rol is “niet meer dan” meevoelende nabijheid, daarmee veiligheid biedend aan de persoon in crisis. Het gaat om een luisterend oor, en begrip voor de situatie waarin de hulpvrager verkeert, vanuit het perspec-tief van degene die het meemaakt. Dat hoeft niet perse geleverd te worden door gespecialiseerde (psychiatrisch) professionele hulpverleners.        

Er is respect voor het feit dat de hulpvrager eigenaar is van zijn eigen proces en partner in de behandeling. Ook is er een uitnodigende houding naar familie, partners en vrienden van de hulpvrager.


PRAKTIJKVERHALEN

Soteria Nl zoekt naar ervaringsverhalen over de betekenisvolle kant van een psychose. Wij willen de beelden die er over psychoses bestaan veranderen. Zeker, een psychose is een ingrijpende ervaring. Het lijkt vaak onzinnig. Vooral voor jezelf maar ook voor je naasten. Maar het is voor mensen die het actief hebben doorleeft, vaak een zingevende ervaring geweest, waardoor inzichten zijn opgedaan en waar ze per saldo beter van zijn geworden. 

De notie dat het -onnodig- wegdrukken van een psychose kan betekenen dat een waardevol ontwikkelingsproces wordt gemist willen wij op de psychiatrische agenda hebben.

Als je een ervaringsverhaal hebt dat illustreert dat een psychose je iets positiefs heeft gebracht, stuur het dan naar ons op.Lees meer:...

Social-Media

          

PARTNERPAGINA

Maak kennis met onze partners

Vanaf nu zullen we regelmatig een interview op de site zetten met een zegspersoon van een van de organisaties waar we mee samenwerken.

Zie onze Partnerpagina


VRIENDEN van SOTERIA.NL

Voor niets gaat de zon op!. maar realiseer je geen betere opvang voor mensen in een psychotische crisis.

Soteria Nederland maakt zich sterk voor een herkenbaar andere crisisopvang waarin medische, psychologische en sociale componenten in een voor de hulpvrager passende mix worden geboden.

Kernonderdelen van deze aanpak zijn:

  • gelijkwaardigheid en nabijheid;  
  • herstel en eigen regie voor de hulpvrager; open dialogue;  
  • terughoudendheid in medicatie (in het bijzonder bij psychofarmaca). 

Meer info op onze Vriendenpagina.